فهرست محصولات


مواد کمکی صنایع نساجی

 

                                                                                                                                           
مواد رنگرزی  
Jet  Wash Liquid (J.W.L.1)
  foam and unlevelnes disappearance  (F.U.D) 
ضد کف سیلیکونی (E.S.S.10)
آنتی فوم غیر سیلیکونی (F.U.D.2)
یکنواخت کننده رنگرزی (R118-4)
نرم کن سیلیکونی - نانیونیک (R116-10)
نرم کن کاتیونیک مایع (R107-20 )
صابون پخت و پسشور (R117-3)
عمق دهنده رنگرزی (R135)
ریتاردر (R108)
آنتی استاتیک رنگرزی (R138)
آنتی استاتیک رنگرزی (E.S.S.6)
نفوذ دهنده رنگرزی(R136)
نفوذ دهنده رنگرزی (مخصوص الیاف پنبه)(1-R136)
ضد مهاجرت (R140)
آنتی استاتیک ها و روغن های حل شونده
   Anti (static , crossion) (A.S.C)
   Best Persian Solution oil (B.P.S.O)
   Coconut oil Lubricant (C.O.L.1)
   Different Textile Antistatic (D.T.A.1)
  آنتی استاتیک (R100-7)
  روغن حل شونده با آنتی استاتیک بالا (R102-2)
  روغن حل شونده با چربی بالا  (R103-5)
  آنتی استاتیک زبرکننده الیاف پلی استر (R104)
  آنتی استاتیک الیاف سازی (R104-3)
آنتی استاتیک پلی استر (R105-9)
  روغن و آنتی استاتیک موکت سازی و فاستونی (R106-2)
   نرم کن الیاف سازی  (R107-19)
  روغن حل شونده سیستم پشمی (R109-4)
  روغن استرج   (R110-7)
  روغن گرد بافی (R114)
  اسپین فینیش الیاف سازی (1-R115)
(R115-2) PP اسپین فینیش مخصوص