R136
 
  • به راحتی در آب دیسپرس شده و قابلیت پمپ شدن مستقیم در محلول را دارد
  • زیافزایش درصد جذب محلول در زمانهای کوتاه آغشته سا 
  •  کف کنترل شده 
  • قابل مصرف در رنگرزی سلولزی / مخلوط 
  • قابل مصرف در مقدمات رنگرزی در روشهای مداوم و غیر مداوم 
  •  عاری از فسفیت و حلال
  •  پایدار تا 30g/l قلیا (NaOH100%)