R118-4
- افزایش یکنواخت کنندگی در نتیجه فرآیند مناسب رنگرزی محصول
- بهبود مهاجرت رنگزای دیسپرس
- کاهش barriness  در طی فرایند رنگرزی میکروالیاف
- قدرت خوب یکنواخت کنندگی در دمای پایین( در اتمسفر محیط)
- بی تأثیر بر روی جزء پشمی
- کمترین اثر بر روی ثبات نوری
- بوی بسیار کم
- تمایل بسیار پایین به کف کردن
 
چگالی(kg/m3) PH Flash point (c°) ویسکوزیته (Cst) پایداری امولسیون بو رنگ
-- 7-8 -- 3.26 Stable Gentle  Brown