F.U.D
  • افزایش یکنواخت کنندگی در نتیجه فرآیند مناسب رنگرزی محصول
  • بهبود مهاجرت رنگزای دیسپرس
  • کاهش barriness  در طی فرایند رنگرزی میکروالیاف
  • قدرت خوب یکنواخت کنندگی در دمای پایین( در اتمسفر محیط)
  • بی تأثیر بر روی جزء پشمی
  • کمترین اثر بر روی ثبات نوری
  • بوی بسیار کم
  • تمایل بسیار پایین به کف کردن